Všeobecné obchodní podmínky

O naše klienty pečujeme, pokud budete mít jakékoliv otázky, náměty či připomínky, kontaktujte nás na

 e-mailové adrese: animacniprogramhhh@gmail.com 

Společnost Hip Hip Hooray Vám prostřednictvím stránek www.hiphiphooray.cz nabízí animační služby pro děti na různých společenských akcích.

Všeobecné obchodní podmínky Vám odpoví na otázky, jak si můžete naše služby objednat, jaká práva máte a co dělat v případě nejasností.

Všeobecné obchodní podmínky

Michaela Vavroušová
Adresa sídla: Dašice, Pod Dubem 21, 530 02

Identifikační číslo: 09342885

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti Hip Hip Hooray, se sídlem Dašice, Pod Dubem 21, 530 02, identifikační číslo: 09342885 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Pardubice.

Provozujeme webové stránky www.hiphiphooray.cz, prostřednictví kterých vám poskytujeme animační služby,upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

 znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.


1.2. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o obchodní spolupráci mezi smluvními stranami, lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Objednání animačních služeb

2.1. V případě zájmu o naše služby vyplňte poptávkový formulář - online rezervace na webu www.hiphiphooray.cz, případně pošlete e-mail na adresu animacniprogramhhh@gmail.com, nebo zavolejte na telefonní číslo +420 737 402 607.

 Tato objednávka není závazná.

2.2. Po obdržení Vaší on-line rezervace či poptávky, Vám následně zašleme na Váš uvedený e-mail zprávu, zda termín máme volný a bude-li to třeba, požádáme vás o doplnění informací potřebných pro poskytnutí služeb a cenovou nabídku. Po upřesnění veškerých potřebných informací, Vám zašleme cenovou nabídku s návrhem obsahu služeb. 

Poptávající v případě potvrzení přijetí nabídky má povinnost složit zálohu ve výši 20% z celkové částky, která bude odečtena z celkové částky po uskutečnění animačních služeb.

2.3. Za správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v on-line rezervaci a zaslaných podkladech v potřebném rozsahu odpovídá poptávající, neboť v opačném případě nemůžeme řádně poskytnout naše služby. V případě, že tuto povinnost nesplníte a spolupráce bude ukončena, nemáte nárok na vrácení zálohy, jejiž sjednání najdete dále v těchto Obchodních podmínkách.


  1. V rámci naší spolupráce může docházet ke zpracování osobních údajů, k čemuž si můžete přečíst více informací v těchto Obchodních podmínkách.
  2. Během poskytování služeb mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány pro naši prezentace po dobu 3 let od poskytnutí služeb. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. Pokud si nepřejete být vy nebo vaše děti během poskytování služeb zachyceni na fotografii nebo audiovizuálním záznamu, sdělte nám to prosím, jakkoliv, nejpozději v momentu začátku poskytování služeb. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.
  3. V průběhu realizace služeb můžete natáčet i fotit. Jakékoliv audio/vizuální záznamy nás a našich animátorů smíte šířit pouze s našim a jejich výslovným souhlasem a používat je výhradně pro osobní účely.

4. Zrušení poskytnutí služeb

4.1.Domluvené služby lze zrušit nejméně 7 dnů před začátkem jejich poskytování. Při době kratší než 7 dnů vám můžeme účtovat storno poplatek ve výši 100 % zálohy. Pokud se rozhodnete služby zrušit, můžete tak učinit na e-mailové adrese animacniprogramhhh@gmail.com, nebo telefonicky na +420 737 402 607

4.2. Cenu za poskytované služby může klient uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet č. 221878781/0600, vedený u společnosti Moneta Money bank

5. Podmínky poskytnutí služeb

5.1. Poskytnout naše animační služby jsme povinní, až po odsouhlasení cenové nabídky klientem, zaplacena záloha a po doplnění informací, potřebných k realizaci animačního programu.
Po získání výše uvedeného, zavazujeme se pro vás provést objednané služby v termínu a rozsahu, který jsme si sjednali. 

6. Řešení, kdy s animačním programem nejste spokojeni

6.1. V případě, kdy nebudou naplněny sjednané podmínky realizace animačního programu (neodpovídající rozsah,,...), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména s občanským zákoníkem). Pokud uznáme, že z naší strany došlo k pochybení, máte nárok na slevu z celkové částky za sjednané služby.

6.2. Vezměte prosím na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

6.3.Reklamaci našich služeb zašlete na e-mail: animacniprogramhhh@gmail.com

6.4.K reklamaci prosím uveďte následující: vaše kontaktní údaje, popis vady, požadavek na způsob vyřízení reklamace, prokázání poskytnutí služby, Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 22. 3. 2021. Dodavatel si v souladu s § 1752 zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, o čemž je dodavatel povinen nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti takové změny objednatele informovat formou e-mailu. Změna obchodních podmínek zakládá právo objednatele smlouvu mezistranami vypovědět ve lhůtě 14 dnů od doručení informace o jednostranné změně Všeobecných obchodních podmínek. Výpověď je účinná ode dne doručení výpovědi dodavateli.Pokud nevyužijete tuto dobu práva smlouvu vypovědět, má se za to, že s novým zněním obchodních podmínek souhlasíte.